Різний звіт про діяльність закладу за 2019-2020 н.р.

Звіт

директора (завідувача) ДНЗ №5 «СНІЖОК»

Конотопської міської ради

Сумської області

РЕЗНИК Любов Іванівни

перед колективом та громадськістю

за 2019-2020 н.р.

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Загальні відомості про ДНЗ «Сніжок»:

 

Знаходиться за адресою: м. Конотоп, вул. І. Скоропадського, 62

Функціонує з 2012 року в новому приміщенні.

Проектна потужність – 95 місць.

 

 Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:30 до 18:00

 Функціонує – 5 груп, які відвідує 98 дітей.

 

Групи ясельного віку (2-3 р.): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (3 р.): 1 група;

 Група різновікового віку (4-5 р.): 1 група

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.): 1 група;

 Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 1 група.

Заклад дошкільної освіти «Сніжок» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституції України

– Закону України «Про дошкільну освіту»

– Базового компоненту дошкільної освіти – Закону України «Про охорону праці»

– Закону України «Про цивільну оборону»

– Закону України «Про дорожній рух»

– Закону України «Про відпустки»

– Кодексу «Про працю»

– освітніх програм «Дитина», «Впевнений старт»

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музична  зала;

– методичний кабінет;

–  медичний кабінет з ізоляційним блоком;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– ігрові майданчики.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою і погоджується відділом освіти Конотопської міської ради Сумської області.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється цікавими матеріалами на сторінках fakebook.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Кадрове забезпечення

Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 26 штатних одиниць, з них – педагогічного персоналу 13 осіб. ДНЗ «Сніжок» укомплектований педагогічними кадрами: директор (завідувач), вихователь-методист, вихователі – 11. В дошкільному навчальному закладі проводяться додаткові платні послуги – це хореографія та англійська мова.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Управлінська діяльність

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2019-2020 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

 1. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на індивідуальний розвиток дітей в умовах освітньої реформи «НУШ».
 2. Приділити значну увагу мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку, удосоналювати роботу по вивченню дітей української мови.
 3. Продовжити роботу з патріотичного виховання дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій.
 4. Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури. Продовжувати поповнення фізкультурним інвентарем спортивного куточка ДНЗ.

      У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми всіх вікових груп у зв’язку з карантином не прододився.

Методична робота

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями міського  методичного кабінету.

Всі заплановані заходи були проведені до березня 2020 року: педагогічна рада, семінари, методичне об’єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при директору (завідувачу), розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2019-2020 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми.

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвиток педагогічного мислення педагогів в ЗДО створена творча група вихователів. До її складу входять кращі педагоги закладу, які уміють генерувати та популяризувати педагогічні ініціативи, перспективний досвід і власні напрацювання.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог, переглянуто та поновлено наповнення патріотично-національних куточків, забезпечено наявність дитячих знарядь праці.

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота з вихованцями.

Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко  використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

Протягом 2019-2020 н.р. з вихованцями дошкільного закладу «Сніжок» були проведені різноманітні заходи та свята.

Головним підсумком  освітньо-виховної роботи на протязі усього періоду перебування дитини у дошкільному закладі є рівень її шкільної готовності. Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи. Бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.

Психологічна робота

Протягом 2019-2020 навчального року робота психолога велася відповідно до Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

Основні завдання роботи психолога полягали у:

Систематичному вивченні психічного розвитку дітей раннього віку: діагностика адаптаційних процесів;

Виявленні дітей з відхиленнями у емоційно-вольовій сфері і дітей з неординарною поведінкою та своєчасне надання їм допомоги;

Психологічному супроводі навчально-виховної діяльності педпрацівників старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;

Просвітницькій роботі серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції (оформлення стендів, видання інформаційних листів, лекції та консультації);

Спільній роботі із спеціалістами ЗДО щодо забезпечення кожного вихованця супроводом;

Наданні консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;

Систематичному підвищенні професійної компетентності практичного психолога шляхом участі у навчально-методичних семінарах.

З метою вирішення поставлених завдань робота велася за основними напрямками психологічної служби:

 1. Психодіагностична робота
 2. Консультаційна робота
 3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
 4. Психологічна просвіта
 5. Організаційно-методична робота
 6. Зв’язки з громадськістю

На основі плану роботи практичного психолога ДНЗ «Сніжок» на 2018 – 2019 навчальний рік була проведена робота така робота:

        вивчення психологічної адаптації новоприбулих дітей;

        профілактика дезадаптації новоприбулих дітей;

        психологічний супровід дітей раннього віку;

        профілактика загострення кризи 3-х років;

        психолого-педагогічне вивчення індивідуальних особливостей дітей та проведення розвивально-відновлювальної роботи на інтелектуальний розвиток та зменшення проявів небажаної форми поведінки в дітей;

        вивчення готовності дітей до навчання в школі;

        психологічна просвіта та підвищення психологічної компетентності вихователів та батьків;

Протягом вказаного періоду робота психолога велася регулярно, з усіх напрямків і забезпечувала належне психологічне управління навчально-виховним процесом, сприяла максимальному психологічному, особистісному й індивідуальному розвитку дитини; допомагала педагогічним працівникам і батькам у пізнанні дітей, усвідомленні їх індивідуальних особливостей, у підборі найбільш вдалих і ефективних методів і прийомів спілкування, що дає змогу вихованцям садочка вирости активними, оптимістичними, творчими і порядними людьми.

Робота медичного  персоналу

Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація  програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

Директор (завідувач) та медична сестра старша Мозгова Л.В. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: карантинні обмеження, неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ.

Організація харчування

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

         Середня вартість харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році встановлено сад- 26 грн., ясельна група-22 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (15,60 грн. та 13.20 грн.).

Харчування дітей в закладі дошкільної освіти у навчальному році здійснювалось за перспективним меню. За результатами аналізу виконання норм харчування за звітний період складає 75%. У порівняні з 2019 роком зменшились показники виконання натуральних норм харчування у звязку з здорожчанням основних продуктів харчування.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані).

Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку дозволяє зробити висновок, що харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису,  всі мають спеціальну фахову освіту. Стаж роботи кухарів у закладі понад 7 років. Кухарі мають достатню професійну компетентність.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи закладу дошкільної освіти. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював директор (завідувач) закладу та медична сестра старша.

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

 • Створення безпечних умов для перебування дітей.
 • Організація догляду за дітьми.
 • Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
 • Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.
 • Робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ «Сніжок» проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

 • адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);
 • попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

Зібратись разом  – це початок, триматись разом –  це прогрес, працювати разом –  це успіх!

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.